Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BlijWerkt

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Basiscontract: de overeenkomst als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Bedrijfsarts: de persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

BlijWerkt: (medewerkers van) de tot de BlijWerkt Groep B.V. behorende (dochter)ondernemingen BlijWerkt BV, BlijWerkt Advies BV, BlijWerkt Arbo BV, BlijWerkt Arbodienst BV.

Burgerlijk Wetboek: het Burgerlijk Wetboek.

Diensten: alle door of vanwege BlijWerkt ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden.

Loonschade: het bruto loon dat Opdrachtgever gedurende maximaal de volledige verlengde wachttijd naar aanleiding van een beschikking van het UWV ex artikel 25 lid 9 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen aan de Medewerker dient te betalen, maar gemaximeerd tot het maximum dagloon als bedoeld in artikel 17 Wet financiering sociale verzekeringen.

Medewerker
: degene die krachtens publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever en ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht.

Online Applicatie: de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde webapplicatie via welke BlijWerkt processen en ontwikkelingen op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie inzichtelijk maakt.

Overmacht
 : verhindering tot uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende en op een van partijen rustende verplichtingen ten gevolge van in ieder geval maar niet beperkt door: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij een van Partijen als bij derden die door Partijen zijn ingeschakeld, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en storingen in de beschikbaarheid van de Online Applicatie.

Partijen
: BlijWerkt en Opdrachtgever.

Preventiemedewerker: de deskundige Werknemer als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Schade: vermogensschade met uitsluiting van I) ander nadeel II) gederfde winst III) kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid (waaronder kosten rechtsbijstand) IV) kosten van een tuchtrechtelijke of andersoortige procedure met uitzondering van de kosten voortvloeiend uit een proceskostenveroordeling als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering V) kosten ter vervanging van een Medewerker VI) kosten voortvloeiend uit door eigen medewerkers aan de zaak bestede tijd VII) door Opdrachtgever gemaakte kosten voor rechtsbijstand voortvloeiend uit gevoerde of te voeren procedures van welke aard ook en VIII) kosten voortvloeiend uit premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen.

UWV: het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.

Werkafspraken: afspraken tussen Partijen, die onderdeel vormen van een overeenkomst.

 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van Opdrachtgever of derden, van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van BlijWerkt, op alle overeenkomsten die door Partijen worden gesloten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door BlijWerkt zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waar de aanvaarding betrekking op heeft.

2.3. Door ondertekening of aanvaarding van enige overeenkomst met BlijWerkt, waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

2.4. Indien BlijWerkt een of meer aan haar, op grond van deze Algemene Voorwaarden, toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen voor de toekomst.

2.5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal BlijWerkt een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling formuleren, waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten op het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.

 1. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

BlijWerkt kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. BlijWerkt zal Opdrachtgever hiervan uiterlijk zes weken voor de inwerkingtreding van de wijzigingen schriftelijk in kennis stellen.
Indien BlijWerkt van de wijzigingsbevoegdheid gebruik maakt, is Opdrachtgever gerechtigd om een overeenkomst op te zeggen op de wijze als omschreven in artikel 7 lid 3.

 1. Werkingsgebied

BlijWerkt zal uitsluitend binnen Nederland Diensten uitvoeren, tenzij met Opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt en deze de daaraan verbonden extra kosten zal vergoeden.

Indien de dienstverlening op een van de Nederlandse Waddeneilanden dient plaats te vinden, zal BlijWerkt de hiermee gepaard reis- en verblijfskosten en de hiermee gemoeide extra reis- en verblijfstijd in rekening brengen, ook in die gevallen waarin de dienstverlening zelf vanuit een vaste vergoedingsgrondslag wordt gefinancierd.

 1. Offertes en de totstandkoming van een overeenkomst

5.1. Offertes van BlijWerkt zijn tot 30 kalenderdagen na offertedatum geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.

5.2. Daar waar Opdrachtgever op basis van wetgeving verplicht is om vóór de totstandkoming van een overeenkomst zorg te dragen voor instemming van of schriftelijke overeenstemming met zijn Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging zal Opdrachtgever hiervoor zorgdragen.

5.3. Een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden die minder dan vier dagdelen in beslag nemen en waarvoor geen offerte is uitgebracht, komt tot stand door het invullen en ondertekenen van een formulier opdrachtbevestiging door Partijen dan wel door een opdrachtbevestiging per email.

5.4. BlijWerkt is niet verplicht opdrachten uit te voeren of werkzaamheden te verrichten, indien en zolang BlijWerkt een overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen niet ondertekend retour heeft ontvangen.

5.5. De door BlijWerkt te verlenen diensten in het kader van de verzuimbegeleiding ten behoeve van een Medewerker die al ziek was voor de ingangsdatum van de overeenkomst worden in rekening gebracht op basis van de tarieven voor losse verrichtingen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Duur van een overeenkomst

6.1. Overeenkomsten die betrekking hebben op doorlopende dienstverlening, zoals het wettelijk Basiscontract, worden, tenzij anders is overeengekomen, aangegaan voor duur van een kalenderjaar met stilzwijgende verlenging voor telkens een kalenderjaar. Als de overeenkomst in de loop van het kalenderjaar ingaat, loopt de eerste contractperiode tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar.

6.2. Projecten worden aangegaan voor de in een overeenkomst genoemde periode of voorde tijd die nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen Diensten.

 1. Ingebrekestelling en opzeggen van een overeenkomst

7.1. Opzegging van een overeenkomst tussen Partijen dient bij aangetekend schrijven te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voor de prolongatiedatum.

7.2. BlijWerkt is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) op te zeggen zonder daartoe eerst Opdrachtgever in gebreke te hoeven stellen, indien:

 • Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan BlijWerkt heeft verstrekt;
 • Opdrachtgever komt te overlijden;
 • Opdrachtgever geen zorg heeft gedragen voor de verplichte instemming van of schriftelijke overeenstemming met de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

7.3. Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst op te zeggen indien BlijWerkt besluit haar tarieven te verhogen als omschreven in artikel 9 lid 4 of indien BlijWerkt van haar bevoegdheid gebruik maakt de Algemene Voorwaarden te wijzigen als omschreven in artikel 3. Opdrachtgever dient binnen vier weken, na schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de voorgenomen wijziging(en), op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van zes weken.

 1.  Beheer en overdracht van medische dossiers na beëindiging

8.1. Indien na beëindiging van een overeenkomst medische dossiers dienen te worden overgedragen aan een andere gecertificeerde arbodienst of een Bedrijfsarts, dan is hiervoor de schriftelijke toestemming van de betrokken Medewerkers vereist.

8.2. BlijWerkt is gerechtigd aan Opdrachtgever de hiermee verband houdende kosten in rekening te brengen.

8.3. In geval van overdracht van medische dossiers vervalt daarmee iedere aansprakelijkheid van BlijWerkt ter zake.

8.4. BlijWerkt is gerechtigd eerst aan overdracht van medische dossiers mee te werken, nadat alle door Opdrachtgever aan BlijWerkt verschuldigde bedragen, inclusief de kosten die verband houden met de overdracht, zijn voldaan.

8.5. Indien na beëindiging van een overeenkomst geen medische dossiers worden overgedragen, is Opdrachtgever voor het wettelijk verplicht bewaren van de betreffende dossiers een redelijke vergoeding verschuldigd, welke vergoeding BlijWerkt desgewenst ineens aan Opdrachtgever in rekening zal brengen.

 1. (Wijziging van) tarieven

9.1. Alle door BlijWerkt genoemde tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2. BlijWerkt is gerechtigd de tarieven naar boven af te ronden op eenheden van € 1,00.

9.3. BlijWerkt is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari haar tarieven aan te passen op basis van het meest recente CBS indexcijfer voor CAO-lonen voor particuliere bedrijven in de gezondheidszorg.

9.4. Naast de bevoegdheid als omschreven in het vorige lid is BlijWerkt tevens gerechtigd op enig moment haar tarieven te wijzigen. Een dergelijke tariefswijziging zal echter niet eerder van toepassing zijn dan vier weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling van BlijWerkt aan Opdrachtgever.

9.5. Indien BlijWerkt gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheid als beschreven in artikel 9 lid 4, is Opdrachtgever gerechtigd om een overeenkomst op te zeggen op de wijze als omschreven in artikel 7 lid 3.

 1. Wijziging van Diensten

10.1. Indien een wijziging in de relevante, wet- en regelgeving voor BlijWerkt dan wel voor Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich mee brengt, worden diensten verricht door BlijWerkt op grond van deze nieuwe verplichtingen geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.

10.2. Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging, als bedoeld in het vorige lid, voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan BlijWerkt te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

 1. Inschakelen van derden

11.1. BlijWerkt is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Tenzij Opdrachtgever met de ingeschakelde derde een nieuwe overeenkomst aangaat, behoudt BlijWerkt ten aanzien van de werkzaamheden verricht door derden de eindverantwoordelijkheid en blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

11.2. Indien BlijWerkt het voor een goede oordeelsvorming noodzakelijk acht om informatie bij de behandelende sector op te vragen, zullen de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever worden doorberekend. BlijWerkt zal vanwege de vigerende privacyregels Opdrachtgever niet meedelen bij welke behandelaar(s) of bij welk type(n) behandelaar informatie is opgevraagd.

11.3. Indien BlijWerkt het noodzakelijk acht een expertise door derden te laten verrichten, zal Opdrachtgever hierover worden geïnformeerd. Hierbij zal BlijWerkt vanwege de vigerende privacyregels Opdrachtgever niet altijd kunnen informeren over de aard van de expertise en wie deze uitvoert. De expertise zal alleen worden uitgevoerd indien en voor zover Opdrachtgever de aan de expertise verbonden kosten voor zijn rekening neemt.

 1. Annuleren van Afspraken en van overeengekomen Diensten

12.1. Afspraken die betrekking hebben op een Medewerker dienen, bij ziekteverzuim ongeacht de datum van hersteld melden, uiterlijk twee werkdagen voor het afgesproken tijdstip te worden geannuleerd.

12.2. Afspraken die geen betrekking hebben op een individuele Medewerker, dienen, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk zeven werkdagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum schriftelijk door Opdrachtgever te worden geannuleerd.

12.3. Indien annulering niet of niet tijdig is geschied, is BlijWerkt gerechtigd de overeengekomen Diensten in rekening te brengen, onverkort het recht van BlijWerkt op vergoeding van overige gemaakte extra kosten.

12.4. Ongeacht of het dienstverlening betreft die in de jaarlijkse vaste vergoeding per Medewerker is begrepen zullen de kosten als bedoeld in het vorige lid worden berekend aan de hand van de tarieven die gelden voor de losse verrichtingen of Projecten.

 1. Vergoedingsgrondslag en verrekening

13.1. Voor zover de aan BlijWerkt verschuldigde vergoeding is gebaseerd op het aantal Medewerkers, wordt deze vergoeding in eerste instantie berekend op basis van het aantal Medewerkers dat, op het moment dat BlijWerkt de overeengekomen Diensten aanvangt, in dienst is bij Opdrachtgever.

13.2. Aan het begin van ieder kalenderjaar, in ieder geval vóór 1 maart, verstrekt Opdrachtgever een door een accountant die is ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants gewaarmerkte opgave van het aantal Medewerkers in dienst op de eerste dag van ieder kwartaal in het afgelopen kalenderjaar.

BlijWerkt berekent aan de hand van de gegevens uit voornoemde opgave, de daadwerkelijk verschuldigde vergoeding per kwartaal waarbij telkens wordt gekeken naar het aantal Medewerkers dat in dienst en/of aangesteld was bij Opdrachtgever op de eerste dag van elk kwartaal.
Indien blijkt dat de op deze wijze berekende daadwerkelijk verschuldigde vergoeding met meer dan 5% afwijkt van de totale reeds gefactureerde vergoeding over het betreffende kalenderjaar, dan vindt verrekening plaats met Opdrachtgever.

13.3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het verstrekken van de opgave als bedoeld in het vorige lid dan staat het BlijWerkt vrij om, na een ingebrekestelling, waarin Opdrachtgever een begunstigingstermijn van twee weken wordt vergund, bij wijze van boete, het laatst bekende aantal Medewerkers te verhogen met 25% of de afrekening te baseren op een redelijkerwijs door BlijWerkt geschat aantal dat wordt gebaseerd op informatie uit openbare bronnen.  

 1. Facturering, betaling en tijdelijke opschorting van de overeengekomen Diensten

14.1. Facturering vindt, tenzij anders is overeengekomen of de aard van de overeengekomen Diensten zich er tegen verzet, vooraf per jaar plaats.

14.2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op en door BlijWerkt aangegeven bankrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn.

14.3. Indien betaling van het verschuldigde bedrag niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt en BlijWerkt in of buiten rechte, kosten maakt ter verkrijging van het nog verschuldigde, waaronder onder meer wordt verstaan de kosten voor het versturen van ingebrekestellingen en aanmaningen, is Opdrachtgever daarvoor aan BlijWerkt een vergoeding verschuldigd die wordt berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, met een minimum van € 150,–.

14.4. De op de dagafschriften van de bank van BlijWerkt aangegeven valutadatum wordt als dag van betaling aangemerkt.

14.5. Vanaf het moment dat Opdrachtgever, op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 2, in verzuim is, is BlijWerkt gerechtigd de overeengekomen Diensten of wel op te schorten dan wel een overeenkomst direct op te zeggen, zoals is bepaald in artikel 7 lid 2 . Opschorting van de overeengekomen Diensten laat de verplichting voor Opdrachtgever de openstaande facturen te voldoen onverlet.

14.6. BlijWerkt is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van de tijdelijke opschorting van de overeengekomen Diensten.

 1. Opschorting van betaling, verrekening en betwisting van de factuur

15.1. Indien Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel van) de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte en dient hij – schriftelijk en gemotiveerd – binnen de betalingstermijn van twee weken bezwaar aan te tekenen. Indien en voor zover het betwiste gedeelte van de factuur toch verschuldigd blijkt, is Opdrachtgever gehouden de wettelijke handelsrente te vergoeden over het ten onrechte niet betaalde bedrag vanaf het moment dat de betalingstermijn, als bedoeld in artikel 14 lid 2, is verlopen.

15.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van al dan niet vermeende vorderingen op BlijWerkt met betaling van aan BlijWerkt verschuldigde bedragen.

 1. Financiële gevolgen niet of niet tijdig betalen; rente en incassokosten

16.1. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is, als omschreven in artikel 14 lid 2, tot aan de dag van volledige betaling, is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd, onverminderd het recht van BlijWerkt op schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten.

16.2. Alle in redelijkheid door BlijWerkt gemaakte kosten voor invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke (waaronder begrepen de kosten van zowel interne als externe rechtsbijstand), zijn voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van vijftien procent over het verschuldigde bedrag.

 1. Informatie verstrekken en medewerking verlenen

17.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren aan BlijWerkt van de in de werkafspraken opgesomde gegevens, binnen de daartoe gestelde termijnen en op de daartoe aangegeven wijze. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze doorgeven van wijzigingen deze gegevens.

17.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan Medewerkers zoals omschreven in de werkafspraken.

17.3. Opdrachtgever verleent BlijWerkt toegang tot zijn onderneming of instelling en stelt BlijWerkt in staat een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de arbeidsomstandigheden door inspectie en onderzoek ter plaatse en door het voeren van gesprekken met de door Opdrachtgever aangestelde Preventiemedewerker(s), de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging en belanghebbende werknemers.

17.4. Indien de overeengekomen Diensten op de locatie van Opdrachtgever plaatsvinden, zal Opdrachtgever, indien BlijWerkt daar tijdig om verzoekt, kosteloos personeel, materiaal en werkruimte ter beschikking stellen.

18. Geheimhouding en anonimiteit

18.1. Partijen en door hen ingeschakelde derden zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van een overeenkomst verkrijgen of hebben verkregen.

18.2. De verplichting als beschreven in het vorige lid geldt niet voor zover Partijen verplicht zijn informatie te verstrekken op grond van de wet, een bindende uitspraak van een (tucht)rechter of van een ander overheidsorgaan. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter vóór de openbaarmaking met de andere partij in overleg treden over de vorm, inhoud en wijze van openbaarmaking.

18.3. BlijWerkt zal Opdrachtgever niet mededelen welke Medewerkers gebruik hebben gemaakt van het Arbeidsgezondheidskundig Spreekuur of voor welke Medewerkers onderzoek naar en/of melding van een beroepsziekte heeft plaatsgevonden. BlijWerkt zal slechts in algemene zin de aard van de problemen, die uit deze spreekuren en uit deze onderzoeken naar voren zijn gekomen, met Opdrachtgever bespreken en daarbij geen naar personen herleidbare informatie delen.

18.4. In geval van een aanstellingskeuring bepaalt de te onderzoeken persoon of hij de uitslag van de keuring (als eerste) wenst te vernemen en of er mededelingen aan Opdrachtgever mogen worden gedaan met betrekking tot de uitslag van de keuring. Opdrachtgever is BlijWerkt de kosten van de aanstellingskeuring verschuldigd, ongeacht of opdrachtgever de uitslag van de keuring al dan niet verneemt.

 1. Dossierbeheer en -inzage

19.1. Op de verzamelde medische en niet-medische persoonsgegevens is het privacyreglement van BlijWerkt van toepassing. Dit reglement ligt ter inzage bij BlijWerkt en wordt op verzoek van Opdrachtgever of van een Medewerker toegezonden.

19.2. Naast de onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de Bedrijfsarts vallende medewerkers van BlijWerkt heeft slechts de Medewerker recht op inzage in zijn medisch dossier. Andere derden kunnen slechts inzage in het medische dossier krijgen, indien wordt voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste en er tevens een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende, machtiging van de Werknemer wordt overgelegd. 

 1. Uitsluiting Medewerkers

20.1. BlijWerkt is gerechtigd Medewerkers die de normale omgangs- en fatsoensnormen niet in acht nemen, middels schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving aan Opdrachtgever, met onmiddellijke ingang en zonder in gebreke stelling, uit te sluiten van dienstverlening, zonder dat deze uitsluiting aanleiding geeft tot aanpassing van de door Opdrachtgever aan BlijWerkt verschuldigde vergoeding.

20.2. BlijWerkt aanvaardt in het in het vorige lid omschreven geval geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die ten gevolge van de uitsluiting voor Opdrachtgever dan wel voor de Medewerker ontstaat.

 1. Aansprakelijkheid

21.1. BlijWerkt spant zich in alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig te verrichten met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden. BlijWerkt kan echter nimmer garanderen dat een door Opdrachtgever gewenst en/of door BlijWerkt verwacht resultaat bereikt zal worden. BlijWerkt is daarvoor dan ook niet aansprakelijk.

21.2. Indien een der Partijen schade lijdt doordat de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de uitvoering van een of meer uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) en/of jegens de ander toerekenbaar onrechtmatig handelt als bedoeld in artikel 6:162 BW zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat, is die Partij jegens de ander slechts verplicht tot vergoeding van de Schade die de andere Partij daardoor lijdt.

21.3. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, zal de aansprakelijkheid van BlijWerkt voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van één of verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis of uit een door BlijWerkt begane onrechtmatige daad (ongeacht of deze schade samenhangt met één of verscheidene gebeurtenissen), in geen geval (I) bij een individuele opdracht het bedrag overschrijden dat van Opdrachtgever is ontvangen, en (II) bij duurovereenkomsten het bedrag overschrijden gelijk aan een kwart (1/4e deel) van het bedrag dat door Opdrachtgever is betaald voor de diensten welke zijn verricht in de twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van BlijWerkt daadwerkelijk is of zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.

21.4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is BlijWerkt niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden Schade in het geval dat:

 • Opdrachtgever relevante of substantiële adviezen en/of aanwijzingen van BlijWerkt niet, niet volledig of niet binnen redelijke termijn heeft opgevolgd;
 • Opdrachtgever zich niet houdt aan de op hem van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;
 • Opdrachtgever niet de door BlijWerkt verlangde informatie op het door BlijWerkt verlangde tijdstip aanlevert dan wel niet volledig overlegt;
 • Causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de uitvoering van de overeenkomst door BlijWerkt ontbreekt.

Specifiek voor aansprakelijkheid bij door het UWV opgelegde loonsancties is BlijWerkt tevens niet aansprakelijk indien:

 • De eerste dag van arbeidsongeschiktheid van een Medewerker is gelegen binnen een periode voorafgaand aan de datum waarop de overeenkomst in werking treedt;
 • Opdrachtgever niet tot loondoorbetaling aan de Medewerker verplicht is;
 • Opdrachtgever zonder tijdige ruggenspraak met BlijWerkt besluit om niet in bezwaar en/of beroep te gaan;
 • Opdrachtgever BlijWerkt niet, niet tijdig of onvoldoende betrekt bij de inhoud van het bezwaar en/of beroep.

21.5. BlijWerkt heeft haar wettelijke en haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor een bedrag ad € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per kalenderjaar. BlijWerkt heeft haar aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatige gegevensverwerking die aan BlijWerkt kan worden toegerekend verzekerd tot een bedrag van € 2.000.000 per gebeurtenis en € 2.000.000 per kalenderjaar. BlijWerkt verplicht zich deze dan wel vergelijkbare verzekeringen gesloten te houden.

21.6. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van BlijWerkt om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van BlijWerkt, onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, beperkt tot betaling van een bedrag ad € 5.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, met een maximum van € 25.000,- per contractjaar eventuele aanspraken op wettelijke rente daaronder niet begrepen.

21.7. Indien BlijWerkt in de uitvoering van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de uitvoering van een of meerdere uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) en/of jegens Opdrachtgever toerekenbaar onrechtmatig handelt als bedoeld in artikel 6:162 BW zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat en het UWV dientengevolge een Opdrachtgever een loonsanctie oplegt waardoor voor Opdrachtgever Loonschade ontstaat, is de Schade die BlijWerkt aan Opdrachtgever dient te vergoeden beperkt tot de Loonschade met een maximum van € 25.000,- per geval en van € 150.000,- per contractjaar, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

21.8. Aansprakelijkstelling van BlijWerkt door Opdrachtgever dient te geschieden binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van Opdrachtgever met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van BlijWerkt is vervallen.

21.9. BlijWerkt is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Online Applicatie.

21.10. BlijWerkt is niet aansprakelijk in geval van Overmacht.

21.11. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de op BlijWerkt rustende verplichting tot vergoeding van Schade en Loonschade gelden niet voor zover aan de zijde van BlijWerkt sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of bewuste roekeloosheid.

21.12. BlijWerkt verleent voor zover mogelijk en redelijk haar medewerking aan de uitvoering van een door Opdrachtgever voorgestelde actie of voorgestelde acties om de schade door een schadeveroorzakende gebeurtenis te beperken.

21.13. Door de overdracht van medische dossiers door BlijWerkt aan een andere arbodienst of Bedrijfsarts, als omschreven in artikel 8, vervalt iedere aansprakelijkheid van BlijWerkt ter zake.

21.14. Opdrachtgever vrijwaart BlijWerkt tegen alle aanspraken (op grond van toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad) van derden, waaronder begrepen Medewerkers, in verband met Diensten ten aanzien waarvan deze Algemene Voorwaarden tussen Partijen gelden, tenzij de betreffende aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BlijWerkt en Opdrachtgever kan aantonen dat hem geen enkel verwijt treft.

21.15. Opdrachtgever stelt nooit medewerkers van BlijWerkt aansprakelijk.

21.16. De totale aansprakelijkheid van BlijWerkt voor zaakschade en voor schade door dood of lichamelijk letsel als rechtstreeks gevolg van een tekortkoming, indien en voor zover die tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had dienen te worden, zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,- per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door zijn verzekering wordt gedekt, is BlijWerkt voor die schade niet aansprakelijk.

 1. Overmacht

22.1. Indien een der Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen, hetzij als gevolg van Overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

22.2. In geval van Overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de Overmacht uitvoering door BlijWerkt onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of een overeenkomst kan opzeggen, onverlet de verplichting van Partijen om zich in te spannen de oorzaak van de Overmacht weg te nemen.

22.3. Indien een der Partijen gedurende een periode langer dan twee maanden door Overmacht verhinderd is de verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst na te komen, of vanaf het moment dat vaststaat dat de Overmacht langer dan twee maanden zal duren, is elk van de Partijen bevoegd een overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, als bepaald in artikel 7.

 1. Werknemers

23.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de personen die zijn ingeschakeld door en/of Werknemers van BlijWerkt bij de uitvoering van een overeenkomst, gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar na de beëindiging daarvan, bij Opdrachtgever direct of indirect te werk te (laten) stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of anderszins (bijv. door middel van een opdrachtovereenkomst of detachering), tenzij BlijWerkt daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.

23.2. Opdrachtgever verbeurt aan BlijWerkt een boete ad € 5.000,– per (voormalig) door BlijWerkt ingeschakeld persoon en/of werknemer van BlijWerkt voor iedere dag dat door Opdrachtgever gehandeld wordt in strijd met het in het vorige lid bepaalde. BlijWerkt behoudt onverminderd het vorenstaande het recht op vergoeding van de door haar ter zake daadwerkelijk geleden schade. 

 1. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

24.1. Alle geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden Nederland.
24.2. Op elke overeenkomst tussen Partijen en op elke door BlijWerkt uitgebrachte offerte is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Aldus vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, juni 2017

Download Algemene Voorwaarden BlijWerkt 2018