Fysieke belasting

Met fysieke belasting wordt de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat bedoeld. Fysieke belasting kan voorkomen in verschillende vormen en kan leiden tot fysieke problemen. BlijWerkt heeft het antwoord.

Lichamelijke inspanning

Medewerkers kunnen in overheidsdienst te maken krijgen met lichamelijke inspanning. Wie elke dag voorwerpen tilt of draagt, zoals huisvuilbeladers, heeft een grote kans op (blijvende) rugklachten. Het duwen of trekken van voorwerpen, bijvoorbeeld 1000 liter containers, vraagt veel energie en kan door fysieke overbelasting leiden tot met name schouderklachten.

Ongezonde werkhouding

Werknemers die vaak of lang achter elkaar in ongezonde werkhoudingen werken, hebben meer kans op (blijvende) klachten aan spieren, pezen, banden of gewrichten. Te denken valt aan bijvoorbeeld het besturen van een straatveegmachine of bestratingswerkzaamheden.

Staand werk

Werknemers die hun werkzaamheden voornamelijk staand verrichten en daarbij weinig lopen, bijvoorbeeld tijdens schoffelen, kunnen op den duur gezondheidsklachten krijgen.

Fysieke belasting – voorkom verzuim

Lichamelijke belasting is niet te vermijden, maar lichamelijke problemen als gevolg ervan wél. BlijWerkt helpt u met bijvoorbeeld:

Werkplekonderzoek

Bij gezondheidsproblemen met een mogelijke oorzaak in lichamelijke belasting  is werkplekonderzoek dé manier om uitval te voorkomen. Een dergelijk onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Kort interview met de leidinggevende.
  • Samen met de medewerker wordt gekeken naar de werkplek(ken) en te verrichten handelingen. Tijdens het werkplekonderzoek worden belastende factoren geïnventariseerd t.a.v. de inrichting van de werkplek, de organisatie van het werk, beschikbare hulpmiddelen en de werkwijze. Er zal kort op de privésituatie worden ingegaan.
  • Tijdens de inventarisatie krijgt de medewerker advies hoe hij/zij bepaalde belastende factoren zelf positief kan beïnvloeden.
  • Zo mogelijk wordt na afloop een korte mondelinge terugkoppeling gegeven aan de leidinggevende of medewerker Personeelszaken.
  • De resultaten van het werkplekonderzoek worden verwerkt in een rapportage. Deze biedt inzicht in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de klachten en biedt oplossingen.
  • De rapportage wordt telefonisch besproken.

Wilt u aan de slag met fysieke belasting?
Bel of mail ons om de mogelijkheden te bespreken.