Verzuim verlagen in de zorg

Werknemers in de zorg melden zijn vaker en langer ziek dan het landelijk gemiddelde. Het verschil is de afgelopen tien jaar niet zo groot geweest als in 2016. Door de vergrijzing is inmiddels meer dan éénvijfde van de werknemers in de zorg 55-plusser. Hoog tijd voor BlijWerkt! Wij steken energie in verzuim verlagen in de zorg.

Goed advies en begeleiding van BlijWerkt helpt leidinggevenden bij het leidinggevenden bij het beïnvloeden van dit gedrag.

 


Niet onnodig medicaliseren

In veel verzuimsituaties speelt gedrag een grote rol. Goed advies en begeleiding van BlijWerkt helpt leidinggevenden bij het leidinggevenden bij het beïnvloeden van dit gedrag. Zo kunnen zij zorgen voor bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. Daarnaast willen we het verzuim zo min mogelijk medicaliseren en kijken we altijd of er andere, niet-medische oorzaken zijn. Is het werk bijvoorbeeld nog uitdagend genoeg? En hoe is de sfeer op de werkvloer eigenlijk?

ExpertiseCentrum

Bij dreigend langdurig of complex verzuim komt ons ExpertiseCentrum (XC) in actie. In het XC werken een bedrijfsarts, Re-integratieCoach en arbeidsdeskundige samen. De Re-integratieCoach begeleidt de werknemer telefonisch bij zijn verzuim, onder supervisie en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Pragmatisch en gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Als het medisch noodzakelijk is of als de wet- en regelgeving dit voorschrijft, volgt een fysiek consult bij de bedrijfsarts.

Zo houdt BlijWerkt zowel de leidinggevende als de werknemer scherp. Het resultaat: duurzame re-integratie, aantoonbaar minder verzuim en tevreden klanten.

Eigen Regie

In het Eigen Regie Model is de leidinggevende de spil in de verzuimbegeleiding van de medewerker. Daarbij staat terugkeer naar het werk centraal – belangrijk en bovendien wettelijk verplicht volgens de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Dat betekent niet dat uw leidinggevende er alleen voor staat. Zo kan de leidinggevende de medewerker laten oproepen door onze (bedrijfs)arts, bijvoorbeeld om te onderzoeken welke werkzaamheden de medewerker wel en niet aankan of om het herstel te monitoren. Uniek: tijdens het spreekuur staat de adviesvraag van de leidinggevende centraal. Zo wordt de arts het meest effectief benut.

Basiscontract

De nieuwe Arbowet gaat op 1 juli 2017 in. Ieder nieuw arbocontract moet vanaf dat moment direct aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen. Voor lopende contracten geldt een overgangsperiode van een jaar. Wij nemen tijdig contact op met u om ervoor te zorgen dat uw overeenkomst met ons voldoet aan de nieuwe Arbowet. Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijke wijzigingen in de vernieuwde Arbowet:

  • Verplicht ‘basiscontract’ arbodienstverlening;
  • Open (anoniem) spreekuur bedrijfsarts;
  • Vrije toegang bedrijfsarts tot de werkplek;
  • Recht op een second opinion bedrijfsarts voor de werknemer;
  • Verplicht advies van de bedrijfsarts over het algemene arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Verplichte samenwerking tussen preventiemedewerker en arbodienst;
  • Verplicht overleg arbodienst/bedrijfsarts met OR/Pvt of betrokken werknemers;
  • Garanties van werkgever dat bedrijfsarts en arbodienst hun werk op professionele wijze kunnen uitoefenen (voldoende tijd en toegang tot relevante informatie);
  • Toelichting op de klachtenprocedure;
  • Meldingsplicht beroepsziekten door de bedrijfsarts.