Disclaimer

Op de website van BlijWerkt zijn de hieronder beschreven voorwaarden van toepassing. Bij het bekijken en het gebruiken van de aangeboden informatie op de website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Ondanks de verzorging die BlijWerkt besteedt aan de toegankelijkheid van en de informatievoorziening op deze website, kan het zijn dat de website technische onvolkomenheden vertoont en/of dat de inhoud verouderd of onjuist is.

Gebruik van de informatie op deze website
BlijWerkt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie en adviezen, ongeacht de manier waarop u deze informatie gebruikt. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Als u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Wijzigingen
BlijWerkt zorgt ervoor dat de aangeboden informatie op de website regelmatig wordt aangevuld en gewijzigd. Wij kunnen deze aanvullingen en wijzigingen op elk moment met onmiddellijke ingang doorvoeren, zonder enige kennisgeving vooraf.

Openbaar maken van informatie
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlijWerkt mag u auteursrechtelijk beschermde werken, die op deze website staan, niet openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen. Dat geldt ook voor alle andere informatie, afbeeldingen of documenten die op deze site zijn opgeslagen. Onder openbaar maken verstaan we ook het verveelvoudigen of delen van informatie door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Aansprakelijkheid voor schade
BlijWerkt is niet aansprakelijk voor dat de informatie op deze website, of op de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Wij weten immers niet met welk doel u onze website bezoekt en ook niet waarvoor u de aanwezige informatie wilt gebruiken. Op grond daarvan sluit BlijWerkt dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met:

  • Het gebruik van deze website en de daarop opgenomen informatie;
  • De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen;
  • De tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Privacy
Heeft u uw e-mailadres of andere persoonsgegevens aan BlijWerkt verstrekt? Dan zijn uw persoonlijk gegevens in de goede handen. BlijWerkt gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw vraag, opmerking, reactie of inschrijving. De gegevens worden na afhandeling direct vernietigd.

Copyright
BlijWerkt behoudt zich het auteursrecht op de informatie die via deze website wordt verstrekt, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal van BlijWerkt of van derden. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van BlijWerkt openbaar worden gemaakt, worden verspreid en/of verveelvoudigd.