Zoeken in veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Het deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

De re-integratie is een zaak tussen werkgever en werknemer. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. Als daarbij een verschil van mening is ontstaan over de aanpak of het passende karakter van de functie, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Redenen deskundigenoordeel?
Het UWV geeft  op verzoek van de werknemer of de werkgever een oordeel over de volgende situaties:

  • Kunt u volledig uw eigen werk doen?
  • Heeft u genoeg gedaan aan uw re-integratie?
  • Is het aangepaste eigen of ander werk dat u wilt doen of moet doen, passend voor u?
  • Heeft uw werkgever genoeg gedaan voor uw re-integratie?
  • Kan het ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door scholing?

Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Zij geven géén advies over hoe het verder moet.

Niet bindend
De uitkomst van het deskundigenoordeel is niet bindend en tegen de beslissing kan ook niet in beroep worden gegaan. Het is ook niet mogelijk om een tweede deskundigenoordeel aan te vragen. Dat kan alleen als het om een andere situatie gaat.

Komen werkgever en werknemer er na het deskundigenoordeel nog niet uit, dan kunnen zij naar de rechter stappen. Het deskundigenoordeel kan van invloed zijn op de uitspraak van de rechter.

Procedure deskundigenoordeel
Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel duurt ongeveer twee tot drie weken. Na afloop ontvangen werkgever, werknemer en bedrijfsarts het oordeel. Aan het  deskundigenoordeel zijn kosten verbonden voor degene die het deskundigenoordeel aanvraagt.

Geen deskundigenoordeel
Het UWV geeft geen deskundigenoordeel ingeval:

  • de werknemer geen werkgever heeft en het UWV verantwoordelijk is voor re-integratie;
  • de werknemer een Ziektewet-uitkering heeft;
  • de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet;
  • de werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek.
Wat is de rol van onze VerzuimCoach?

De VerzuimCoach zorgt dat alle processen rondom uw verzuim goed verlopen. Hij of zij is zowel voor u als voor uw leidinggevende het eerste aanspreekpunt. Op de eerste dag dat u niet werkt, meldt u dit volgens de procedure in het verzuimreglement van uw organisatie. Uw leidinggevende stelt de VerzuimCoach op de hoogte. Als daar aanleiding voor is, zal de VerzuimCoach u bellen om een beter beeld te krijgen en vervolgafspraken met u te maken. De VerzuimCoach stelt geen medische vragen aan u of uw werkgever.

Wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer vooruitlopend op de wijziging van de Arbowet die vanaf 1 juli 2017 in werking zal treden?

Op 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking. Daardoor krijgt u bijvoorbeeld recht op een second opinion van een andere Bedrijfsarts. De Bedrijfsarts mag ook op de werkplek komen kijken. En zo zijn er nog een aantal belangrijke veranderingen.

Bekijk de videoanimatie over rechten en plichten van werkenden en de videoanimatie over het basiscontract op de website van Arboportaal voor meer informatie.

Wat is de rol van onze Bedrijfsarts?

De Bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor het ExpertiseCentrum. Hij of zij beheert uw medisch dossier en heeft inzage in alle gegevens die de Re-integratieCoach vastlegt. De Bedrijfsarts heeft een aantal taken gedelegeerd aan de Re-integratieCoach. Ze werken nauw samen en overleggen vaak. In veel gevallen heeft u dus geen rechtstreeks contact met de Bedrijfsarts, maar met de Re-integratieCoach.

Bekijk de videoanimatie over de rol van de bedrijfsarts op de website van Arboportaal.

Hoe bereid ik mijn afspraak bij de Bedrijfsarts voor?

Tijdens het spreekuur bespreekt de Bedrijfsarts uw klachten met u. Hij of zij gaat na of uw werk (deels) oorzaak kan zijn. Zo kan de arts adviseren of u in staat bent om te werken en wat de mogelijkheden zijn voor re-integratie. Misschien kunt u bepaalde werkzaamheden nog wel uitvoeren voor enkele uren per week of komt u aanmerking voor ander, passend werk binnen uw organisatie.

Uw afspraak bij de Bedrijfsarts kunt u voorbereiden door alvast na te denken of u wel, een beetje of helemaal niet in staat bent om te werken. Bedenk ook hoeveel uur per week haalbaar zou zijn en wat voor ander, passend werk binnen de organisatie u zou kunnen doen. Daarnaast vragen we u, indien van toepassing, onderzoeksresultaten en medicijnen mee te nemen.

Wat doet het ExpertiseCentrum van BlijWerkt?

Als u langdurig verzuimt of als uw verzuim complex is, schakelen we ons ExpertiseCentrum (XC) in. Zolang u verzuimt, blijft het XC u sociaal-medisch begeleiden. Telkens als uw belastbaarheid onderzocht moet worden of als uw gezondheidssituatie (voor zover die te maken heeft met uw re-integratie) verandert, komt het XC in actie. De medische informatie plaatst het XC in uw medisch dossier. Uw werkgever en VerzuimCoach kunnen en mogen dit niet inzien. Soms zult u worden uitgenodigd voor een fysiek consult bij een Bedrijfsarts, zodat hij of zij beter kan onderzoeken hoe en in welke mate u belastbaar bent. De arts brengt dan verslag uit aan het XC dat vervolgens een volledige (bijstelling van de) probleemanalyse opstelt en een re-integratieadvies geeft. In het XC werken Bedrijfsartsen, praktijk ondersteuner bedrijfsarts en Arbeidsdeskundigen samen. Het XC wordt ingezet bij complex/dreigend langdurig verzuim. Afhankelijk van de casus wordt een specifieke expert ingezet.

Bekijk de videoanimatie over de Wet verbetering poortwachter op de website van Arboportaal.

Wat is de rol van onze Arbeidsdeskundige?

Wanneer uw beperkingen blijvend of langdurig van aard zijn, schakelen we een Arbeidsdeskundige in. Hij of zij geeft advies over welke werkzaamheden u met uw beperkingen kunt verrichten. De Arbeidsdeskundige beoordeelt dat op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) die de Bedrijfsarts heeft opgesteld. Het advies dat uit dit onderzoek voortkomt, bespreekt de Arbeidsdeskundige met u en uw leidinggevende. Lees meer informatie over het arbeidsdeskundig onderzoek en uw afspraak.

Hoe bereid ik mijn afspraak met de Arbeidsdeskundige voor?

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek bespreekt u met de Arbeidsdeskundige welke werkzaamheden u nog wel kunt uitvoeren, ondanks uw ziekte of beperking. De Arbeidsdeskundige beoordeelt de mogelijkheden om bijvoorbeeld via aanpassingen in uw werk en het inzetten van hulpmiddelen (weer) aan het werk te gaan. Dat doet hij of zij ook op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of het Inzetbaarheidsprofiel van de Bedrijfsarts.

Uw afspraak met de Arbeidsdeskundige kunt u voorbereiden door alvast na te denken wat u lichamelijke en geestelijk aankunt. Hoe vaak kunt u bijvoorbeeld tillen of bukken? En hoe zit het met uw concentratie? Kunt u goed of minder goed uw aandacht verdelen of omgaan met conflicten?